Algemene voorwaarden

Disclaimers, voorwaarden, reglementen, bepalingen, clausules, richtlijnen, condities, voorschriften en noem maar op. Het zijn vaak termen die er direct voor zorgen dat je op je hoede bent. Voor je het weet ben je in een juridisch steekspel belandt. Laten we eerlijk zijn, niemand zit hierop te wachten.

Toch is het belangrijk om van elkaar te weten maar ook te begrijpen wat we van elkaar verwachten. Noem het fatsoen, beschaafd of welgemanierd. Normen en waarden die ervoor zorgen dat een bepaalde omgangsvorm gewaarborgd blijft. 

Om deze reden hebben wij toch enkele zaken opgesomd die ervoor moeten zorgen dat we rekening met elkaar houden. Het meeste zal voor zich spreken, noem het gezond verstand! Leest u even mee?

 

Virtuele rondleiding. Om diverse redenen kunnen wij vaak niet van tevoren kijken in een woning. Dit is ook eigenlijk niet noodzakelijk. In de kern wordt elke nieuwbouwwoning hetzelfde opgeleverd. Toch willen wij wel degelijk een kijkje nemen voordat de werkzaamheden van start gaan. Een virtuele rondleiding is echter ruim voldoende. Zou u een filmpje per verdieping willen maken en via WhatsApp verzenden naar 085 1300 479? U zou dit zelfs op verschillende momenten tijdens de bouwfase kunnen doen zodat we de voortgang en mogelijke mutaties kunnen monitoren.

Onvoorziene kosten. Dit is iets wat wij ten allen tijde proberen te voorkomen maar helaas toch soms voorkomt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wij pas bij de virtuele rondleiding zien dat er geen hoekprofielen zijn aangebracht bij raamkanten. Of nog erger dat wij bij aanvang van de werkzaamheden constateren dat er extra wanden zijn bijgebouwd die nog helemaal niet geschikt zijn voor dunpleister. Dergelijke verrassingen tackelen we idealiter al ruim voordat de werkzaamheden van start gaan, hierbij heeft u zelf ook een informatieplicht. Niemand is gebaat bij dusdanige verrassingen. U niet qua kosten en wij niet qua planning.

Herberekening vs nameting. Met de grootste zorg worden plattegronden herberekend om tot een zo realistische offerte te komen. Toch blijft het een schatting van het aantal m2. De werkelijkheid zou altijd iets kunnen afwijken. Bij aanvang van de werkzaamheden volgt een definitieve nameting op locatie. Het aantal m2 uit de nameting bepaald samen met de vaste meterprijzen (en evt. overeengekomen toeslag(en)) het uiteindelijke factuurbedrag. Doorgaans verschilt dit nauwelijks van de oorspronkelijke offerte. Verschillen van 10% worden als zeer bijzonder gezien en komen zelden tot nooit voor, uitzonderingen daargelaten.

Burenkorting. Een fantastisch initiatief voor u als klant en ons als bedrijf. U ontvangt een korting op uw eindfactuur en wij zien het als goed instrument voor marketingdoeleinden en het bestrijden van werktijd verlies. Vooral dit laatste punt wordt nog weleens vergeten door mensen, terwijl dit voor ons praktisch het belangrijkste punt is. De korting is hoofdzakelijk opgebouwd uit het tijdsvoordeel dat wij halen uit het gelijktijdig kunnen afwerken van woningen. Een vereiste daarvoor is uiteraard dat wij de uitvoerende werkzaamheden in de woningen kunnen combineren. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is zal een burenkorting niet van kracht worden.

Vaste prijsafspraken. Na het online ondertekenen van uw offerte blijven de m2 prijzen in uw getekende offerte altijd gewaarborgd. Hogere inkoopkosten aan onze zijde zoals grondstoffen, brandstof of arbeidskosten zullen wij nooit en te nimmer aan u doorberekenen. Afspraak is afspraak. Dit heeft overigens enkel betrekking op de meterprijs en heeft geen betrekking op latere toevoegingen aan de opdracht, externe toeslagen als meerwerk of een mogelijk parkeertarief.

Annuleren van opdracht. Soms veranderen we van mening, dat doen mensen nou eenmaal, hier is niks mis mee. Misschien mede gevoed door een achterliggende financiële of een planningstechnische reden. Het maakt niet uit wat de reden is waarom u wilt annuleren, u bent ons geen reden verschuldigd. Wel is het zo dat wij al weken, maanden of soms zelfs jaren ruimte voor uw project reserveren. Indien u 4 maanden vóór de laatst aangegeven prognose datum (gewenste startdatum bekend in onze vooragenda) wenst te annuleren is dit geen enkel probleem en kan dit volledig kosteloos. Binnen de genoemde 4 maanden wordt een ander verhaal en factureren wij trapsgewijs annuleringskosten o.b.v. van de getekende offerte. Zoals gezegd reserveren wij ruimte voor uw project en hebben wij in de tussentijd      hoogstwaarschijnlijk andere opdrachten afgewezen.

● Binnen 4 maanden 25% annuleringskosten
● Binnen 2 maanden 35% annuleringskosten
● Binnen 1 maand 40% annuleringskosten
● Binnen 1 week 100% annuleringskosten

Energiekosten. Tijdens onze werkzaamheden verbruiken wij energie in een woning. Denk hierbij aan het verbruiken van elektriciteit van machines, lampen, ventilatoren en kachels. Zonder deze elektrische apparaten kunnen wij de werkzaamheden in uw woning niet uitvoeren. Door de stijgende prijzen van energie van de afgelopen maanden/jaren voelen wij ons genoodzaakt om aan te geven dat deze kosten door de opdrachtgever gedragen worden en niet worden verrekend op de eindfactuur.

Aansprakelijkheid bij schade. Een ongeluk zit in een klein hoekje en waar gewerkt wordt vallen spaanders. Hoe goed en voorzichtig wij ook te werk gaan we blijven mensen. En bij mensen kan er altijd iets verkeerd gaan. Het komt gelukkig zelden voor maar wij willen u bij voorbaat al gerust mocht er onverhoopt toch iets voorvallen. Indien wij iets beschadigen melden wij dit graag direct aan u. En zolang de schade aantoonbaar door ons is toegebracht stellen wij u volledig schadeloos. Wij nemen de herstelkosten dan volledig op ons.

Betaling. Na afloop van de werkzaamheden voeren wij altijd een telefonische nabespreking om de factuur en het gehele verloop van het project te bespreken. Na afronding volgt de factuur per e-mail. De volledige betaling volgt dus altijd na afloop van de werkzaamheden en nooit vooraf. Wij hanteren een 14 dagen betalingstermijn. Er kan betaald worden via bankoverschrijving, iDEAL of via de QR-code op de factuur.

Garantie. Wij garanderen een soepel en goedlopend project. En wij garanderen dat wij altijd mensen de helpende hand toereiken om eventuele problemen z.s.m. op te lossen. Qua producten heeft u garantie de juiste verwerking en op de hechting. Garantie op scheuren is uitgesloten. Wij doen het uiterste om ervoor te voorkomen dat scheurvorming optreedt. Denk hierbij aan het aanbrengen van wapeningsgaas voor het dunpleisteren op op voorhand scheur kritieke delen en het kitten van inwendige hoeken. Soms zijn krachten van het ‘zetten’ van de fundering of het krimpen of uitzetten van materialen simpelweg te groot.

Overmacht. Afspraak is afspraak bij wandgrimeurs.n. Er moet iets geks aan de hand zijn als wij onze afspraak niet nakomen. Toch kan dat gebeuren, bij zeer hoge uitzondering. Zoals niemand de corona pandemie had voorzien met alle gevolgen van dien.

Er is sprake van overmacht als wij tijdelijk of blijvend worden verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren. Met overmacht bedoelen wij: elke niet toerekenbare tekortkoming bij ons of door ons ingeschakelde derde(n), tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van benodigde grondstoffen, brandstof of andere zaken die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht, pandemie, epidemie, noodmaatregelen van de overheid, ziekte, oproer, oorlog en iedere andere ernstige verstoring waarop wij geen beslissende controle op kunnen uitoefenen. In het geval van een overmachtsituatie kijken we samen naar een passende oplossing. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van wandgrimeurs.nl. Reeds geleverde prestaties worden wel in rekening gebracht.

Herroepingsrecht. Na het online accepteren van de offerte wordt de wettelijke 14 dagen bedenktijd van kracht. Na deze 14 dagen is de getekende overeenkomst onherroepelijk.